Хуралдааныг байрлах байрнаас бусад газарт хийх нийтлэг журам