Эвлэрүүлэн зуучлалын стандарт заалт

Эвлэрүүлэн зуучлалын заалт


“Энэхүү гэрээнээс үүссэн болон холбогдон гарсан түүнчлэн уг гэрээг зөрчих, дуусгавар болгох, хүчингүй болгохтой холбоотой бүх маргааныг Монголын Олон улсын ба Үндэсний Спортын Арбитрын Холбооны дэргэдэх Эвлэрүүлэн зуучлах төвийн дүрмийн дагуу Монгол Улсад эцэслэн шийдвэрлүүлнэ.”

НИЙТЭЛСЭН: 2017-05-03 05:20:23