Арбитрын стандарт заалт

Арбитрын заалт


“Энэхүү гэрээнээс үүссэн болон холбогдон гарсан түүнчлэн уг гэрээг зөрчих, дуусгавар болгох, хүчингүй болгохтой холбоотой бүх маргааныг Монголын Олон улсын ба Үндэсний Спортын Арбитр, түүний хэрэг хянан шийдвэрлэх дүрмийн дагуу Монгол Улсад эцэслэн шийдвэрлүүлнэ.”

НИЙТЭЛСЭН: 2017-05-03 05:19:13