Олон Улсын болон Үндэсниий Спортын Арбитрын танилцуулга

МОНГОЛЫН СПОРТЫН АРБИТРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 

Дэлхийн түвшинд Олон Улсын Спортын арбитрын шүүх /Court of Arbitraition for Sport/гэсэн байгууллага нь спорттой холбоотой хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэж, тэдгээрийн шийдвэрийг дэлхий бусад улс орнуудад хүндэтгэн биелүүлдэг ёс жаяг хэдийнээ хэвшин тогтжээ.

 

Манай оронд спортын олон төрөлт зүй тогтолоор хөгжиж байгаагийн зэрэгцээ спортын маргаан нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байгаа, гарсан маргааныг шийдэх мэргэжлийн, төрөлжсөн байгууллага байхгүй, тамирчид хаагуур, хэрхэн шийдүүлэх арга учраа олохгүй байдал нэг бус удаа ажиглагдаж байна. Иймд маргааныг шударгаар шийдэх спортын төрөлжсөн, мэргэшсэн хөндлөнгийн арбитр байгуулах эрэлт, хэрэгцээ, шаардлага зүй ёсоор тулгарч байсан. Спортой холбоотой аливаа маргааныг заавал төрөөс байгуулсан шүүхээр шийдвэрлүүлэхийн оронд, талууд өөрсдөө маргааныг шийдэх байгууллага, бүрэлдэхүүнээ сонгож, асуудлыг мэргэжлийн түвшинд, спортын хүрээндээ шийдвэрлэж дуусгах нь илүү үр дүнтэй, спортын нэр хүндтэй ч холбоотой  эерэг асуудал юм.

 

Монгол Улсад спортын байгууллага, спорттой холбоотой маргааныг хараат бусаар, алагчлалгүй хэлэлцэн шийдвэрлэх, талуудын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхолыг эрх тэгш хамгаалах зорилгоор байнгын ажиллагаатай Монголын Олон улсын ба Үндэсний Спортын Арбитр нь 2017 оны 02 дүгээр сарын 07-ны өдөр байгуулагдаж эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлж  үйл  ажиллагаа эхлүүлээд байна.

 

Гадаад арга хэмжээний хүрээнд Олон Улсын спортын арбитрын зөвлөл, Спортын арбитрын шүүхтэй холбоо тогтоосон бөгөөд дотоодын хувьд Улсын Их Хурлаас Арбитрын тухай хуулийг 2017 оны 01 дугаар сарын 26-ны өдөр шинэчлэн баталсан. Олон улсын ба үндэсний спортын арбитрын холбооноос 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр баталсан Спортын арбитрын дүрэм, Арбитрын тухай шинэчлэн найруулсан хууль, Байнгын ажиллагаатай арбитрын хэрэг хянан шийдвэрлэх жишиг дүрэм зэргийг үндэслэн Спортын арбитрын хэрэг хянан шийдвэрлэх дүрмийг боловсруулан, батламжлаад байна. Энэхүү дүрмээр хэрэг, маргааныг шийдвэрлэх нийт бүрэлдэхүүн 21 арбитрч гишүүдээс бүрдэх бөгөөд мэргэжлийн хуульчид, тухайн нэр заагдсан зарим спортын байгууллагын төлөөлөлөөс тус бүр нэг арбитрч гишүүн томилох зохицуулалтай болно.

 

Өнөөдрийн байдлаар Спортын арбитарчаар Монголын үндэсний олимпийн хороо, үндэсний сур, жудо, чөлөөт бөх, Гимнастик, Волейбол, Хөнгөн атлетик, Бокс, Хөл Бөмбөг, Байт Харваа,  Дугуйн холбоодоос гишүүн арбитрч нараа томилж ирүүлсэн бөгөөд үлдсэн хэсэн нь Шүүгч, Прокурор, өмгөөлөгч, хуульч нараас бүрддэг.

 

Монголын олон улсын ба үндэсний спортын арбитрын холбоо нь дараах бүтэцтэй байна.

 

  

 

 

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-05-08 04:18:49