Хамтын ажиллагаа, харилцан ойлголцлын санамж 03/02