МОУҮСАХолбооны Удирдах зөвлөлийн тогтоол
Нэр Хавсралт
1 Эвлэрүүлэн зуучлагчдын нэрсийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай Харах
2 Арбитрчдын нэрсийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай Харах
3 "Давж заалдах комисс" байгуулах тухай Харах
4 Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны дүрэм шинэчлэн батлах тухай Харах
5 МОУҮСАрбитрын "Дүрэм", "Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны дүрэм", Үндсэн зардал болон нэмэлт зардлын хэмжээг тооцох журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай Харах
6 Арбитрчдын нэрсийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай Харах
7 Спортын Арбитрын үндсэн зардал болон нэмэгдэл зардлын хэмжээг тооцох журамд өөрчлөлт оруулах тухай Харах
8 Арбитрчдын нэрсийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай Харах
9 Арбитрчдын нэрсийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай Харах
10 Арбитрчдын нэрсийн жагсаалт батлах тухай Харах
11 Эвлэрүүлэн зуучлагчдын нэрсийн жагсаалт батлах тухай Харах
12 Арбитрчдын нэрсийн жагсаалт батлах тухай Харах