Мэдээ, мэдээлэл
АРБИТРЫН АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ АРГА, ХЭЛБЭР

23.1. Арбитрын хуралдааныг талууд арбитрт итгэл үзүүлсэн бол нотлох баримт дээр түшиглэн талуудыг оролцуулахгүйгээр хуралдах, эсхүл талуудыг оролцуулан мэтгэлцэх хуралдаан, эсхүл видео болон теле хуралдаан, мөн тусгай техник хэрэгсэл ашиглан арбитрын үйл ажиллагааны бүхий л явцыг харуулсан цахим хуралдаан хэлбэрээр явуулж болно.

НИЙТЭЛСЭН: 2024-06-05 10:03:00