E-FILING
 

Өргөдөл, гомдлын хариуг: 30 хоногийн дотор хариу хүргүүлнэ.

Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээж авах мэргэжилтэн: .............

Санал, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах утас: .............